Informacje o projekcie

Projekt pn. Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka jest współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu powstanie światłowodowa sieć łącząca miejscowość Brzoza z miejscowością Nowa
Wieś Wielka, ponadto 200 beneficjentów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym otrzyma bezpłatny
dostęp do Internetu w okresie realizacji projektu i w okresie utrzymania trwałości projektu (5 lat od dnia
zakończenia realizacji projektu). Spośród ww. beneficjentów połowa (100 gospodarstw domowych)
zostanie wyposażonych w sprzęt komputerowy.

W dniu 30 lipca 2013 r. Zarządzeniem nr 37/13 Gminy Nowa Wieś Wielka wprowadził Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka” oraz powołał Komisję Rekrutacyjną oceniającą złożone deklaracje uczestnictwa w projekcie , w składzie:

 1. Piotr Łęgowski ‐ koordynator projektu,
 2. Szymon Giżycki ‐ asystent koordynatora projektu,
 3. Dorota Lisiak ‐ przedstawiciel GOPS,
 4. Karina Śpiewak ‐ przedstawiciel GZOO.

Informujemy, że nabór uczestników do projektu został przedłużony ‐ zapraszamy do składania
wniosków!!!
(na podstawie Zarządzenia nr 54/13 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 04.11.2013 r.)

Uczestnikami Projektu zostaną wg kryteriów przydzielenia wsparcia:

 1. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
 2. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
 3. dzieci i młodzież ucząca się (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia) z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkiem pomocy społecznej.
 4. osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

Uczestnicy Projektu muszą spełniać ponadto następujące warunki:

 1. spełniać minimum jeden z warunków określonych w ww. pkt 1‐4,
 2. posiadać miejsce zamieszkania na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka,
 3. skreślony (punkt skreślony na podstawie Zarządzenia nr 40/13 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19.08.2013 r.),
 4. zobowiązać się do stosowania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne do pobrania, z którymi należy się zapoznać, a następnie wypełnić i wraz z załącznikami złożyć osobiście w biurze projektu: pok. nr 8 w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka przy ul. Ogrodowej 2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2013 r.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są również w Biurze Projektu!!!

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:

 • 52 320‐68‐71 ‐ Piotr Łęgowski
 • 52 320‐68‐72 ‐ Szymon Giżycki

lub bezpośrednio w Biurze Projektu.

Pomoc w przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych otrzymają Państwo również w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej oraz w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej*
*(w zakresie dot. stypendiów socjalnych dla uczniów i młodzieży uczącej się)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka” ‐ plik do pobrania

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie ‐ plik do pobrania

Formularz zgłoszeniowy do projektu ‐ plik do pobrania

Oświadczenie o dochodach netto na osobę w gospodarstwie domowym za miesiąc poprzedzający dzień złożenia deklaracji uczestnictwa i formularza zgłoszeniowego w projekcie ‐ plik do pobrania

Zapraszamy!!!

Przypominamy, że należy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych. Niekompletne zgłoszenia nie będą rozpatrywane. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu

Kontakt

Biuro Projektów
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka

Adres:
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka

Tel:
52 320 68 71
52 320 68 71

www.poig.nowawieswielka.pl

Statystyki odsłon

012538
Dzisiaj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie dni
4
28
185
12538
Innowacyjna Gospodsrka Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.

Projekt pn. Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.